Favorieten

Algemene voorwaarden

  • Home
  • Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden
Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden van WoningUnie. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van een van WoningUnie websites of diensten. Deze Gebruiksvoorwaarden informeren u over uw rechten en plichten als u gebruik maakt van WoningUnie. Lees deze zorgvuldig door voordat u WoningUnie gaat gebruiken.
Klik hier om deze Gebruiksvoorwaarden op te slaan.
Wie is WoningUnie?
WoningUnie (hierna: WoningUnie) is een internetonderneming die het Nederlandse aanbod van woon- en bedrijfsruimte, koop en huur, op internet presenteert op verschillende websites zoals woning-unie.online, (hierna: de WoningUnie websites).
Op het gebruik van een WoningUnie website zijn deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, het Cookiebeleid en andere aanvullende regelgevende documenten die WoningUnie publiceert op de WoningUnie websites van toepassing. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dient u geen gebruik te maken van WoningUnie.
WoningUnie behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op de WoningUnie websites en/of het versturen van een mededeling per email aan alle WoningUnie account houders. Wanneer u na de aanpassingen gebruik blijft maken van WoningUnie, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.
Waarop zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing?
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alle aanbiedingen en alle diensten van WoningUnie tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met u zijn overeengekomen.
Deze Gebruiksvoorwaarden gelden ook voor mobiele diensten zoals de WoningUnie App. WoningUnie biedt de mobiele diensten op dit moment gratis aan, maar u dient er rekening mee te houden dat de normale tarieven van uw telecomaanbieder (zoals voor een internetverbinding) gewoon van toepassing zijn.
Uw rechten en plichten
U dient zich als gebruiker van een WoningUnie website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.
Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:
a. inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van WoningUnie en/of derden;
b. het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
c. het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
d. ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.
Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WoningUnie , het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.
Alleen indien WoningUnie u daartoe voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven, is het u toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar een website van WoningUnie, waarbij de website binnen de kaders van WoningUnie verschijnt) aan te brengen. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@Woning-Unie .online
Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt WoningUnie zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op u te verhalen.
Materiaal
Door het plaatsen van materiaal (zoals foto’s, teksten, video’s, tekeningen, etc.) op WoningUnie geeft u WoningUnie toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van WoningUnie. Sommige geplaatste materialen kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals kranten of niet aan WoningUnie gelieerde websites. Door gebruik te maken van de dienstverlening van WoningUnie stemt u ermee in dat uw materiaal getoond kan worden door middel van deze andere distributiekanalen.
WoningUnie heeft het recht om uw materiaal te verwijderen indien WoningUnie via één van haar websites een melding ontvangt dat dit onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of haar beleidsregels.
Hoe gaat WoningUnie met uw persoonlijke gegevens om?
In het Privacybeleid kunt u lezen waarvoor WoningUnie de gegevens gebruikt die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen. In het Cookiebeleid vindt u meer informatie over de cookies die WoningUnie gebruikt. Het Privacybeleid en het Cookiebeleid hebben alleen betrekking op de websites van WoningUnie en niet op andere websites waarvoor op de WoningUnie websites links worden aangeboden.
Aansprakelijkheid en vrijwaring
WoningUnie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar websites of van websites die met de website van WoningUnie zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). WoningUnie is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. WoningUnie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de WoningUnie websites worden aangeboden.
WoningUnie is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van WoningUnie.
WoningUnie garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. WoningUnie garandeert ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. WoningUnie garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.
Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de verkopende makelaar). WoningUnie is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan WoningUnie.
U vrijwaart WoningUnie tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:
a. het gebruik van informatie op een of meerdere WoningUnie websites die door u of door in uw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst;
b. die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de WoningUnie websites.
Welk recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden?
Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.
Vragen?

0

Bent u een makelaar?

Plaats dan vandaag nog geheel GRATIS uw woningen op Woning-unie.online

Onze website maakt gebruik van cookies, voor meer informatie over welke cookies wij gebruiken bekijk dan ons Cookiebeleid.

Accepteren Weigeren